ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อ

วันที่ รายการ
30/04/2567 รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าธรรมเนียม และค่าบริการทางทะเบียน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567)
12/09/2566 รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566)
09/01/2566 รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2566)
03/09/2564 รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2564)
20/07/2564 รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561)