ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561

ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ อัตรา (บาท)
1. ค่าปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ก่อน 1 กรกฎาคม 2561 *MRR(KTB) + 10 ต่อปี
2. ค่าปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2561 เป็นต้นไป **EIR + 3 (ไม่เกินร้อยละ15ต่อปี)
3. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือช่องทางอื่น
● ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร*** 15-30 บาท/ครั้ง
● ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร*** 10-30 บาท/ครั้ง
● ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส*** 15-30 บาท/ครั้ง
4. ค่าธรรมเนียมการติดตามเร่งรัดหนี้สินและฟ้องคดี
● การออกหนังสือเตือนการค้างชำระค่างวด 500 บาท/ครั้ง
● การออกหนังสือบอกเลิกสัญญา 500 บาท/ครั้ง
● การติดตามทวงถามหนี้ 500-15,000 บาท/ครั้ง
● การติดตามยึดรถ/รับรถยนต์คืน โดยตัวแทนที่บริษัทมอบหมาย ตามที่จ่ายจริง
● การนำรถยนต์ไปยังสถานที่เก็บรักษา (เช่น ค่ายกลากรถยนต์) ตามที่จ่ายจริง
● ค่าจอดรถยึด (กรณีลูกหนี้มาขอไถ่ถอน) ตามที่จ่ายจริง
● ค่าทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี 9,500 บาท
● ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายดำเนินคดี ตามที่จ่ายจริง
5. ค่าออกหนังสือยืนยันภาระหนี้ 300 บาท
6. ค่าบริการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ) 4,000 บาท
7. ค่าบริการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ 2,000 บาท
8. ค่าบริการอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม
หมายเหตุ:
1. *MRR(KTB) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. **EIR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate)
3. ***การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือชำระที่จุดบริการรับชำระ หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ลูกค้าควรพิจารณาเงื่อนไขการรับชำระหรือหักเงินที่ธนาคาร หรือตัวแทนการรับชำระเงินกำหนด
4. สำหรับการให้บริการในพื้นที่หรือจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนดไว้
เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (ค่าบริการนอกเขตพื้นที่)