ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ

รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราค่าเบี้ยปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อ

เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2566

ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ ของสินเชื่อเช่าซื้อ อัตรา (บาท)
1. ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ก่อน 1 กรกฏาคม 2561 *MRR(KTB) + 10 ต่อปี
2. ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ตั้งแต่ 1 กรกฏาคม 2561 เป็นต้นไป **EIR + 3 (ไม่เกินร้อยละ15ต่อปี)
3. ค่าเบี้ยปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ร้อยละ 5 ต่อปี
4. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือช่องทางอื่น (ตามอัตราผู้ให้บริการกำหนด)
● ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร*** 15-30 บาท/ครั้ง
● ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร*** 10-30 บาท/ครั้ง
● ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส*** 15-30 บาท/ครั้ง
5. ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ (งวดที่ผิดนัดตั้งแต่ 12 กันยายน 2564)
1) ค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระ 1 งวด 50 บาท/งวด/รอบการทวงถามหนี้
2) ค่าธรรมเนียมในการทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 100 บาท/งวด/รอบการทวงถามหนี้
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามทวงถามหนี้ กรณีค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 400 บาท/งวด/รอบการทวงถามหนี้
6. ค่าใช้จ่ายในการติดตามนำทรัพย์กลับคืน โดยตัวแทนที่บริษัทมอบหมาย ตามที่จ่ายจริง
7. ค่าใช้จ่ายในการนำรถไปยังสถานที่เก็บรักษา (เช่น ค่ายกลากรถ) ตามที่จ่ายจริง
8. ค่าเก็บรักษารถ (กรณีลูกหนี้มาขอไถ่ถอน) ตามที่จ่ายจริง
9. ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ในกระบวนการทางกฎหมาย
1) ค่าวิชาชีพทนายความ 9,500 บาท
2) ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายดำเนินคดี ตามที่จ่ายจริง
3) ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาล ตามที่จ่ายจริง
10. ค่าออกหนังสือยืนยันภาระหนี้ 300 บาท
11. ค่าบริการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ก่อน 10 มกราคม 2566 4,000 บาท
12. ค่าบริการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา สำหรับสัญญาเช่าซื้อลงวันที่ตั้งแต่ 10 มกราคม 2566 เป็นต้นไป 2,500 บาท
13. ค่าบริการปรับปรุงโครงสร้างหนี้
14. ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายใดๆ ในการทวงถามหนี้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ ตามที่จ่ายจริงตามความเหมาะสม
หรือ ตามที่กฎหมายกำหนด
หมายเหตุ:
1. *MRR(KTB) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
2. **EIR หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง (Effective Interest Rate)
3. ***การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร หรือชำระที่จุดบริการรับชำระ หรือหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร
ลูกค้าควรพิจารณาเงื่อนไขการรับชำระหรือหักเงินที่ธนาคาร หรือตัวแทนการรับชำระเงินกำหนด
4. สำหรับการให้บริการในพื้นที่หรือจังหวัดอื่นที่ไม่ได้อยู่ในเขตพื้นที่ บริษัทคิดค่าบริการเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนดไว้
เป็นจำนวนเงิน 1,000 บาท (ค่าบริการนอกเขตพื้นที่)
5. “รอบการทวงถามหนี้” หมายความว่า รอบระยะเวลาเพื่อการทวงถามหนี้ โดยนับตั้งแต่วันผิดนัดชำระหนี้ของงวดนั้น
จนถึงวันครบกำหนดชำระหนี้งวดถัดไป ทั้งนี้ การนับหนึ่งรอบระยะเวลาดังกล่าวจะต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน