สินเชื่อรถแลกเงิน OCar OCash วงเงินสูง 120% อนุมัติง่าย จ่ายเร็ว ดอกเบี้ยต่ำ

 ทำไม? ต้องสินเชื่อรถยนต์ OcarOcash

4 ขั้นตอนยื่นสินเชื่อง่ายๆ

สมัครง่ายได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์
รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ส่งเอกสารที่สาขาหรือบริการทำสัญญานอก
บริการถึงที่ ไม่เว้นวันหยุด เพื่อลูกค้า

รอผลอนุมัติง่าย ภายในวัน

รอรับเงินภายใน 2 วัน
หลังจากการโอน

สนใจสมัครสินเชื่อ

หมายเหตุ: เงื่อนไขและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

Fanpage OCar Ocash

 • ต้องเป็นบุคคลธรรมดา อายุ 20-60 ปี (เมื่อรวมระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 65 ปี)
 • ต้องมีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาในประเทศไทย
 • ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้และเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีนิติบุคคล)
 • เอกสารทางการเงิน เช่น สลิปเงินเดือน, หรือหนังสือรับรองรายได้ ฉบับล่าสุด, สมุดบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกที่ต้องการให้โอนเงินเข้า
 • เล่มทะเบียนรถยนต์ฉบับจริง

 • ต้องเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ยังไม่ปลอดภาระหนี้และต้องผ่อนชำระมาแล้วไม่ต่ำกว่า 36 งวด
 • รถยนต์ที่นำมารีไฟแนนซ์รถยนต์ต้องมีอายุรถยนต์ไม่เกิน 10 ปี
 • รับรถยนต์ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
 • ทะเบียนรถต่างจังหวัดสามารถรีไฟแนนซ์ / ย้ายไฟแนนซ์ได้