อัตราค่าบริการ


การชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือช่องทางอื่น
1) ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคาร** 15-35 บาท/ครั้ง
2) ชำระโดยหักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคาร** 15-35 บาท/ครั้ง
3) ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส** 15-30 บาท/ครั้ง
ค่าธรรมเนียมงานทะเบียนและค่าบริการอื่นๆ
1) ค่าจัดทำชุดโอนทะเบียนใหม่ (กรณีเอกสารเดิมสูญหาย)
1.1) เอกสารไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ปิดบัญชี
1.2) เอกสารเกิน 1 ปี นับจากวันที่ปิดบัญชี

500 บาท
1,000 บาท
2) ค่าตรวจค้นเอกสาร
2.1) เอกสารไม่เกิน 1 ปี
2.2) เอกสารเกิน 1 ปี

500 บาท
1,000 บาท
3) ค่ามัดจำเล่มทะเบียนรถยนต์ (กรณีลูกค้าไม่นำเล่มทะเบียนรถยนต์มาคืนภายในเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ นับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเล่มทะเบียนรถยนต์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่ามัดจำดังกล่าว) 10,000 บาท
4) ค่าจัดทำเอกสารดำเนินการทางทะเบียน
4.1) ชุดโอนทะเบียนรถยนต์
4.2) หนังสือมอบอำนาจแทนฉบับเดิมที่หมดอายุ
4.3) หนังสือมอบอำนาจเพื่อนำไปดำเนินการอื่นๆ ทางทะเบียน

500 บาท
500 บาท
500 บาท
5) ค่านำเล่มทะเบียนไปบันทึกรายการต่างๆ ที่สำนักงานขนส่ง 250 บาท
6) ค่าออกหนังสือยืนยันภาระหนี้ 300 บาท
7) ค่าออกใบแทนใบกำกับภาษี 100 บาท
8) ค่าโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถ) 4,000 บาท
9) ค่าขอสำเนาเอกสาร
9.1) ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี
9.2) เอกสารอื่นๆ เช่น สัญญาเช่าซื้อรถยนต์, สัญญาค้ำประกัน, ทะเบียนรถยนต์ ฯลฯ

200 บาท
200 บาท
10) ค่าบริการชำระค่าปรับใบสั่งจราจร 100 บาท
11) ค่าตรวจต้นขั้วทะเบียนรถยนต์ 100 บาท
12) ค่าเปลี่ยนสมุดคู่มือจดทะเบียน (กรณีเต็มหรือชำรุด) 200 บาท
13) ค่าอากรแสตมป์สัญญาเช่าซื้อรถยนต์ ร้อยละ 0.1 ของมูลหนี้
ตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์
14) ค่าธรรมเนียมยกเลิกสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ 2,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการติดตามเร่งรัดหนี้สินและฟ้องคดี
1) การออกหนังสือบอกเลิกสัญญา 500 บาท/ครั้ง
2) ค่าใช้จ่ายในการทวงถามหนี้ค้างชำระโดยพนักงานหรือตัวแทนที่บริษัทมอบหมาย ตามที่จ่ายจริง
3) การติดตามยึดรถ/รับรถยนต์คืน โดยพนักงานหรือตัวแทนที่บริษัทมอบหมาย ตามที่จ่ายจริง
4) ค่าใช้จ่ายในการนำรถยนต์กลับไปยังสถานที่เก็บรักษา (เช่น ค่ายกรถยนต์ ค่าลาก) ตามที่จ่ายจริง
5) ค่าจอดรถยึด (กรณีลูกหนี้มาขอไถ่ถอน) ตามที่จ่ายจริง
6) ค่าทนายความฟ้องร้องดำเนินคดี ตามที่จ่ายจริง
7) ค่าธรรมเนียมศาล และค่าใช้จ่ายดำเนินคดี ตามที่จ่ายจริง
8) ค่าปรับกรณีชำระค่างวดล่าช้า Effective Interest Rate* + 3%
ไม่เกิน 15% ต่อปี

*หมายเหตุ: Effective Interest Rate หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ณ วันทำสัญญา

บริการด้านงานทะเบียน


ค่าธรรมเนียมงานทะเบียนและค่าบริการอื่นๆ

ค่าบริการในการดำเนินการทางทะเบียนสำหรับรถทุกประเภท
1) ค่าต่อภาษี ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
2) ค่าคัดป้ายภาษี ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
3) ค่าซื้อป้ายแผ่นเหล็ก
3.1) ป้ายแผ่นเหล็ก 1 แผ่น
3.2) ป้ายแผ่นเหล็ก 2 แผ่น
3.3) ป้ายแผ่นเหล็ก รถประมูล 1 แผ่น
3.4) ป้ายแผ่นเหล็ก รถประมูล 2 แผ่น

ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
4) ค่าเปลี่ยนสีรถยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
5) ค่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
6) ค่ารับโอนทะเบียนรถยนต์มือสอง
6.1) รับโอนเล่มทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (1ต่อ)
6.2) รับโอนเล่มทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (2ต่อ)
6.3) ค่าปรับกรณีโอนทะเบียนรถยนต์ล่าช้า

ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
7) ค่าโอนปิดบัญชีรถยนต์ 1 ต่อ ค่าโอนปิดบัญชีรถยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
8) ค่าเปลี่ยนประเภทรถยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
9) ค่าเปลี่ยนลักษณะรถยนต์ (เฉพาะ รย.3) ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
10) ค่าแจ้งย้ายออก / ยกเลิกแจ้งย้าย ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
11) ค่าแจ้งย้ายเข้า ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
12) ค่าสลับทะเบียน
12.1) ค่าสลับทะเบียน 1 คัน
12.2) ค่าสลับทะเบียน 2 คัน

ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
13) ค่าแจ้งติดตั้งถังก๊าซ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
14) ค่าคัดใบคู่มือจดทะเบียน (กรณีสูญหาย) ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
15) ค่าจดทะเบียนรถใหม่ (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถยนต์)
15.1) รถยนต์ประเภท รย.1, รย.2, รย.3, รย.13, รย.14, รย.15 และ รย.16
15.2) รถนำเข้า

ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
16) ค่าบริการตรวจสภาพรถยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
17) ค่าขอใช้เลขทะเบียนเดิมข้ามจังหวัด ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
18) ค่าแจ้งหยุดการใช้รถยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
19) ค่าเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/ที่อยู่ในเล่มทะเบียน (ไม่ใช่กรณีเปลี่ยนพร้อมโอนปิดบัญชี) ตามที่กรมการขนส่งทางบกเรียกเก็บจริง
ค่าบริการในการดำเนินการทางทะเบียนสำหรับรถทุกประเภท
1) ค่าต่อภาษี 300 บาท + ภาษี
2) ค่าคัดป้ายภาษี 800 บาท
3) ค่าซื้อป้ายแผ่นเหล็ก
3.1) ป้ายแผ่นเหล็ก 1 แผ่น
3.2) ป้ายแผ่นเหล็ก 2 แผ่น
3.3) ป้ายแผ่นเหล็ก รถประมูล 1 แผ่น
3.4) ป้ายแผ่นเหล็ก รถประมูล 2 แผ่น

900 บาท
1,100 บาท
1,400 บาท
2,100 บาท
4) ค่าเปลี่ยนสีรถยนต์ 1,000 บาท
5) ค่าเปลี่ยนเครื่องยนต์ 1,000 บาท
6) ค่ารับโอนทะเบียนรถยนต์มือสอง
6.1) รับโอนเล่มทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (1ต่อ)
6.2) รับโอนเล่มทะเบียนเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท (2ต่อ)
6.3) ค่าปรับกรณีโอนทะเบียนรถยนต์ล่าช้า

1,300 บาท
1,500 บาท
200 บาท/รายการ
7) ค่าโอนปิดบัญชีรถยนต์ 1 ต่อ ค่าโอนปิดบัญชีรถยนต์ 2,000 บาท
8) ค่าเปลี่ยนประเภทรถยนต์ 2,000 บาท + ภาษี
9) ค่าเปลี่ยนลักษณะรถยนต์ (เฉพาะ รย.3) 2,000 บาท
10) ค่าแจ้งย้ายออก / ยกเลิกแจ้งย้าย 600 บาท
11) ค่าแจ้งย้ายเข้า 1,000 บาท
12) ค่าสลับทะเบียน
12.1) ค่าสลับทะเบียน 1 คัน
12.2) ค่าสลับทะเบียน 2 คัน

4,000 บาท
5,000 บาท
13) ค่าแจ้งติดตั้งถังก๊าซ 2,500 บาท
14) ค่าคัดใบคู่มือจดทะเบียน (กรณีสูญหาย) 1,000 บาท
15) ค่าจดทะเบียนรถใหม่ (ไม่รวมค่าตรวจสภาพรถยนต์)
15.1) รถยนต์ประเภท รย.1, รย.2, รย.3, รย.13, รย.14, รย.15 และ รย.16
15.2) รถนำเข้า

1,500 บาท + ภาษี
2,500 บาท + ภาษี
16) ค่าบริการตรวจสภาพรถยนต์ 1,200 บาท
17) ค่าขอใช้เลขทะเบียนเดิมข้ามจังหวัด 500 บาท
18) ค่าแจ้งหยุดการใช้รถยนต์ 600 บาท
19) ค่าเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล/ที่อยู่ในเล่มทะเบียน (ไม่ใช่กรณีเปลี่ยนพร้อมโอนปิดบัญชี) 500 บาท

งานประกันภัย


งานประกันภัย
1) จดทะเบียนประกันภัยใหม่  
2) ต่ออายุประกัน  
3) ชำระที่จุดบริการรับชำระ เช่น ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา – ค่าประกันและค่าภาษี