คำถามที่พบบ่อยคำถามที่พบบ่อย

1ติดต่อ โอริโค่ ได้ยังไง
 • สำนักงานใหญ่
  เลขที่ 689 อาคารภิรัชทาวเวอร์ แอท เอ็มควอเทียร์ ชั้น 17 ห้องที่ 1705-1707
  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
  โทร 02-502-0242, โทรสาร 02-261-4434 (8.30-17.30 น. จันทร์-ศุกร์)
 • สาขารามอินทรา
  เลขที่ 429/49 พรีเมี่ยม เพลส รามอินทรา
  ถนนสุคนธสวัสดิ์ 27 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
  โทร 02-525-9731, โทรสาร 02-525-9732 (8.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)
 • สาขากาญจนาภิเษก
  เลขที่ 55/105 สำเพ็ง 2 (ฝั่งตลาดน้ำ)
  ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
  โทร 02-408-3746, โทรสาร 02-408-3747 (8.00-17.00 น. จันทร์-ศุกร์)
2ช่องทางการชำระเงิน
 • ลูกค้าสามารถตัดผ่านบัญชีโดยตรง หากสมัครใจ
 • ลูกค้าสามารถจ่ายผ่าน Counter Service
 • โอนผ่านบัญชีธนาคาร
 • Mobile Banking
3ร่วมงานกับเรา
 • ค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ที่ https://oalt.co.th/careers/
 • ติดต่อแผนกฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  โทร: 02-502-0241 (8:30 น. ~ 17:30 น. ทุกวันทำการปรกติ)
 • E-mail: info@oalt.co.th
4เกี่ยวกับบริการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา

เงื่อนไขการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา

 • สัญญาเดิมผ่อนชำระค่างวดมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวด หรือ 1 ปี (นับงวดไม่นับเดือน)
 • ผู้เช่าซื้อเดิม , ผู้รับโอนสิทธิและผู้ค้ำประกันสัญญาใหม่ (หากมี) จะต้องลงนามในคราวเดียวกันต่อหน้าเจ้าหน้าที่บริษัท
 • สัญญาเดิมต้องชำระค่างวดเช่าซื้อที่คงค้าง , ค่าเบี้ยปรับล่าช้า , ค่าใช้จ่ายคงค้างอื่นๆ (ถ้ามี) รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา ตามอัตราที่บริษัทกำหนด
 • ชำระค่างวดล่วงหน้า 2 งวด
 • ต้องนำรถยนต์เข้าตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด และมีผลการตรวจสภาพรถผ่าน
 • กรณีกรมธรรม์ประกันภัยเดิม คงเหลือระยะเวลาการคุ้มครองน้อยกว่า 6 เดือน ให้จัดทำประกันภัยใหม่
 • ดำเนินการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี และ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ให้เป็นปัจจุบัน
 • กรณีไม่ได้รับอนุมัติโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา และ/หรือ ผลการตรวจสภาพรถไม่ผ่าน บริษัทจะหักค่าใช้จ่ายดำเนินการด้านเอกสารไว้ 1,000 บาท จากค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา

เอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณา

กรณีบุคคลธรรมดา (รวมถึงผู้ค้ำประกัน)

 • สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน ( หน้าเลขที่บ้าน และ หน้าที่มีรายชื่อผู้รับโอนสิทธิ)
 • เอกสารอ้างอิงรายได้ / เอกสารรับรองการทำงาน
 • Statement และ/หรือ Book Bank ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน (ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน)

กรณีชาวต่างชาติ

 • สำเนา PASSPORT และ VISA
 • สำเนา Work Permit
 • เอกสารรับรองถิ่นที่อยู่จากสถานทูต (ถ้ามี)
 • เอกสารอ้างอิงรายได้ / เอกสารรับรองการทำงาน
 • Statement และ/หรือ Book Bank ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน (ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน)

กรณีนิติบุคคล

 • หนังสือรับรองบริษัท (ไม่เกิน 3 เดือน) และ ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • เอกสารอ้างอิงรายได้ของกิจการ
 • Statement และ/หรือ Book Bank ของกิจการ ปรับปรุงรายการให้เป็นปัจจุบัน (ใช้ข้อมูลย้อนหลัง 6 เดือน)

*เงื่อนไขในการโอนสิทธิเปลี่ยนสัญญา เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด*