ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ Covid-19

ข้าพเจ้า ขอยืนยันว่า เป็นผู้เช่าซื้อรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อที่ทำไว้กับ บริษัท โอริโค่ ออโต้ ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติไวรัส COVID-19 ทำให้ไม่สามารถชำระค่างวดรถยนต์ตามสัญญาเช่าซื้อให้เป็นปกติได้ในช่วงสถานการณ์วิกฤตินี้ จึงมีความประสงค์ ขอพักชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด หากพบว่าข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้ให้ไว้นี้ ไม่เป็นความจริง ยินยอมให้บริษัทยกเลิกการดำเนินการโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ

ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อสัญญาเท่านั้น

โดยต้องแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและหลักฐานอ้างอิงผลกระทบจากโควิท-19 ประกอบการพิจารณา

กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน คลิ๊ก >> ลงทะเบียน

ขั้นตอนดำเนินการ :

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลใน แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ Covid-19 บนหน้าเวปไซต์
*กรณีทำสัญญาเช่าซื้อรถมากกว่า 1 คัน ให้จัดทำเอกสารแยกตามเลขที่สัญญาของรถแต่ละคัน
กรอกแบบฟอร์ม ด้วยข้อมูลของผู้เช่าซื้อ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 2 : แจ้งผลการพิจารณา

บริษัทจะส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาตามเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ประมาณ 15 วันทำการ
*โปรดระบุเบอร์มือถือที่ถูกต้อง และกรุณาตรวจสอบกับเครือข่ายผู้ให้บริการ เพื่อทำการปลดบล็อคการตั้งค่ารับข้อความโฆษณา/สินค้า/บริการ

ขั้นตอนที่ 3 : ยืนยันการเข้าร่วมโครงการ

บริษัทฯ จะส่งรายละเอียดการชำระค่างวดใหม่ให้แก่ท่านทางไปรษณีย์ ไปยังที่อยู่ที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ประมาณ 30 วันทำการ นับแต่วันที่บริษัทอนุมัติคำร้อง พร้อมเอกสาร บันทึกข้อตกลงต่อท้ายสัญญาเช่าซื้อและสัญญาค้ำประกัน เพื่อให้ท่านลงนาม และส่งกลับบริษัท ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ท่านได้รับ หรือ ถือว่าได้รับเอกสารไว้แล้วและแนบเอกสารพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องดังนี้

กรณีทั้งผู้เช่าซื้อ / ผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) เป็นบุคคลธรรมดา (สัญชาติไทย)

 1. สำเนาบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 1 ชุด
 2. สำเนาการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 1 ชุด

กรณีทั้งผู้เช่าซื้อ / ผู้ค้ำประกัน(ถ้ามี) เป็นบุคคลธรรมดา (ชาวต่างชาติ)

 1. สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ 1 ชุด
 2. สำเนา Work Permit 1 ชุด
 3. เอกสารรับรองถิ่นที่อยู่ 1 ชุด

กรณีเป็นนิติบุคคล

 1. สำเนาหนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน (ประทับตราสำคัญบริษัท) 1 ชุด
 2. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ 1 ชุด
 3. สำเนาการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-สกุล ของกรรมการผู้มีอำนาจ (ถ้ามี) 1 ชุด

*หากลูกค้าประสงค์เปลี่ยนที่จัดส่งเอกสาร ให้ดำเนินการแจ้งแก้ไขข้อมูลก่อนวันอนุมัติคำร้อง

เงื่อนไข :

 • เป็นลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อกับบริษัท ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่ค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ไม่เป็นสินเชื่อที่อยู่ในกระบวนการทางกฏหมาย ณ วันที่เข้าร่วมมาตรการ
 • ลูกค้าและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ต้องลงนามในเอกสารสัญญาตามเงื่อนไขของบริษัท
 • กรณีลูกค้าได้รับอนุมัติเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้ว จะไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงได้
 • ตลอดระยะเวลาโครงการ สามารถลงทะเบียนได้เพียง 1 สิทธิ์ต่อสัญญาเท่านั้น

**เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-026-5844 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.) หรือ Line @oalt